Benjamin Shin
EM담당목사

사역: English Ministry
연락처: 818-314-0367
E-mail: benjamin.shin@biola.edu

오운철
행정목사

사역: 행정, 셀교회사역단, 둘로스공동체
연락처: 323.702.5514
E-mail: uncholoh@gmail.com

임 혁
목사

사역: 선교사역단
연락처: 323.605.6360
E-mail: mdnlvc@gmail.com

장원욱
목사

사역: 행정, 예배, 음악, 중보기도사역단, 로고스공동체
연락처: 323.788.4120
E-mail: frog6967@hotmail.com

임택수
목사

사역: 새가족, 봉사사역단, 경조, 임마누엘공동체
연락처: 213.258.5592
E-mail: tslim9@gmail.com

석희정
목사

사역: MFS Kids Rock, Stepping Stone (유아부)
연락처: 323.828.1191
E-mail: sharonsuk19@gmail.com

윤은희
목사

사역: 장년교육사역단, 그레이스공동체
연락처: 323.535.4590
E-mail: ehyoun99@hotmail.com

한정민
목사

사역: 젊은이사역, 목양실
연락처: 323-313-8635
E-mail: jmhan0509@gmail.com

 

김민석
목사

사역: 가정학생사역단(MFS), 드림공동체
연락처: 323-333-3218
E-mail: nlvcmin330@gmail.com

Jacob Cho
목사

사역: College Ministry / EM Assistant
연락처: 213.321.2980
E-mail: jacob105cho@gmail.com

이지원 Jiwon
목사

사역: MFS Youth Group, XWay (고등부)
연락처: 714.944.2098
E-mail: jiwonn@gmail.com

박상현
목사

사역: 셀교회사역단, 행정, 샬롬공동체
연락처: 323.797.0973
E-mail: pshgrace@gmail.com

종유석
전도사

사역: 찬양사역, 미디어
연락처: 213-361-6778
E-mail: jong.yuxi@gmail.com

Sean Kim
전도사

사역: MFS PILLAR (중등부)
연락처: 408.802.4820
E-mail: sean.m.kim@gmail.com

Joshua Chang
전도사

사역: Kids Rock Living Stone (초등부)
연락처: 909-241-0108
E-mail: jkwangwoochang@gmail.com

한미희 Joyce
전도사

사역: Kids Rock Foundation Stone (영아부)
연락처: 310-987-0234
E-mail: wisemom79@gmail.com

최예찬 Paul
전도사

사역: Kids Rock Corner Stone (유년부)
연락처: 714-625-1980
E-mail: yechanny92@gmail.com

Anna Kim
전도사

사역: Kids Rock Capstone (유치부)
연락처: 626-472-8459
E-mail: annakim0089@gmail.com

홍이삭
인턴전도사

사역: MFS 인턴
연락처: 213.663.8030
E-mail: tanpopo8030@gmail.com

Daniel Yoon
인턴전도사

사역: 인턴
연락처: 213.255.8803
E-mail: ricewithcow@gmail.com

김성준
인턴전도사

사역: 선교사역단
연락처: 213-604-1444
E-Mail: linus_kim@hotmail.com